Zásady ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je U Břitvy, spol. s r.o., IČO: 08345431 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Sokolovská 663, Karlín, 186 00 Praha
  e-mail: info@ubritvy.cz
  tel.: +420 777 503 774
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky/rezervace (dále jen „rezervace“) učiněné telefonicky nebo elektronicky e-mailem nebo prostřednictvím elektronické rezervační služby v souvislosti s poskytováním zboží a služeb pod jím vlastněnou obchodní značkou: „BARBER SHOP U BŘITVY“.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti za předpokladu, že nedošlo k rezervaci zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší rezervace a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, telefonický a/nebo e-mailový kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle však 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou
  • osoby podílející se na dodávání zboží a služeb správce a na realizaci plateb na základě smlouvy;
  • obchodní korporace se sídlem v EU, v nichž je správce společníkem a/nebo v nichž vykonává funkci statutárního orgánu;
  • osoby, mající od správce udělenu licenci k užívání obchodní značky: „BARBER SHOP U BŘITVY“.
  • osoby účetních; daňových poradců; advokátů a jiných osob vázaných zákonnou povinností mlčenlivosti;
  • společnosti Reservio, s.r.o., se sídlem v Hlinky 995/70, Staré Brno, 603 00 Brno, Česká republika provozující pro správce v České republice službu elektronické rezervace;
  • osoby zajišťující pro správce marketingové a IT služby.
 2. Příjemci jsou oprávněni a povinni nakládat s vašimi osobními údaji pouze v souladu s těmito zásadami a v nezbytném rozsahu za účelem plnění jejich smluvního vztahu se správcem.
 3. Správce nebude předávat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci s výjimkou předávání na servery společnosti Reservio, s.r.o. za podmínek uvedených na webových stránkách www.reservio.com .

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Opatření k zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení vašich osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména ve formě přístupových hesel, antivirového programu, zálohování, jakož i uzamykatelných prostor a skartovače (v případě uložišť osobních údajů uchovávaných v listinné podobě).
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze on sám, případně jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Zadáním telefonické rezervace prostřednictvím telefonního čísla nebo e-mailové adresy správce uvedených v čl. I. s uvedením vašeho jména, příjmení, adresy, telefonního a/nebo emailového kontaktu, případně rezervace učiněné prostřednictvím služby reservio na webové adrese www.reservio.com potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte rovněž zaškrtnutím souhlasu vyjádřeného v písemně v listinné podobě nebo prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zaslat notifikaci o zveřejnění nové verze těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 8. 1. 2022.